पर्यो साँझ अबेला खुसी खोज्न लाग्यो।–डी के यात्री

गजल

भिजेछन् परेला खुसी खोज्न लाग्यो,
पर्यो साँझ अबेला खुसी खोज्न लाग्यो।
नयाँ धारको खोजमा हुन्छ खोला,
थियो ऊ अकेला खुसी खोज्न थाल्यो।
थियो साथ जुन चीज वास्तै भएन,
पर्यो दुःख फेला खुसी खोज्न लाग्यो।
जसो हुन्छ वस्तु उसो हुन्छ छाँया,
गुरु साथ चेला खुसी खोज्न लाग्यो।
जसै कालझैँ मिल्न थाल्यो झमेला,
लघारी झमेला खुसी खोज्न लाग्यो।
डी के यात्री

About lchapagain4@gmail.com 745 Articles
CEO AT CHHEPARO.COM